Photos

 • Sheikh Fahad Salem Al-Ali Al-Sabah during his visit to Riyadh

  Sheikh Fahad Salem Al-Ali Al-Sabah during his visit to Riyadh

 • Sheikh Fahad Salem Al-Ali Al-Sabah during a meeting with Dr. Jacques Diouf

  Sheikh Fahad Salem Al-Ali Al-Sabah during a meeting with Dr. Jacques Diouf

 • Sheikh Fahad Salem Al-Ali Al-Sabah during opening of Al Raqa'i park

  Sheikh Fahad Salem Al-Ali Al-Sabah during opening of Al Raqa'i park

 • Sheikh Fahad Salem Al-Ali Al-Sabah during the opening of the garden Fouhaihel

  Sheikh Fahad Salem Al-Ali Al-Sabah during the opening of the garden Fouhaihel

 • Sheikh Fahad Salem Al-Ali Al-Sabah with official and social figures

  Sheikh Fahad Salem Al-Ali Al-Sabah with official and social figures

 • Sheikh Fahad Salem Al-Ali Al-Sabah in official and social occasions

  Sheikh Fahad Salem Al-Ali Al-Sabah in official and social occasions